ثب نام کارمندان شرکتهای خصوصی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  تصویر پشت و روی کارت ملی
 • لطفاً تصاویر 4 صفحه شناسنامه را بارگذاری نمایید .
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  تصویر پرینت سوابق بیمه ( 2 سال اخیر به تفکیک ماه )
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  حداقل 5 صفحه
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .